Informatie

Start
Per januari 2016 is het programma continuïteit van zorg van start gegaan. Het programma loopt tot 1 juni 2017. Opdrachtgevers zijn de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Doel
Het doel van het programma is gericht op verbetering van de overgang van de forensische zorg naar de reguliere ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg. Aan cliënten, indien nodig, de meest passende en tijdige zorg geven (direct na afloop van de strafrechtelijke titel). De inhoud van het programma is gebaseerd op bijgaand advies dat de werkgroep continuïteit van zorg in de zomer van 2015 opleverde. Dit advies en andere relevante publicaties zijn te vinden op deze website, onder de tab publicaties.

Aanpak
De doelstelling van het programma zal primair op regionaal niveau moeten worden bereikt. Hiertoe is van belang dat een regionaal overleg over uitstromende cliënten uit de forensische zorg en detentie wordt ingesteld. Dit overleg dient deels op casusniveau (bespreken en oplossen van complexe casuïstiek) en deels op beleidsmatig niveau (afstemming over knelpunten en werkwijzen e.d.) te worden gevoerd. Een dergelijk regionaal overleg kan aangehaakt worden bij reeds bestaande overlegvormen, zoals het veiligheidshuis. Het programma dient te faciliteren dat deze overlegvormen in de regio’s van de grond komen, onder meer door het opstellen van een handreiking / toolkit voor de werkwijze van een regionaal overleg. Voorts is het de intentie om landelijk afspraken te maken over tijdelijke overname van indicatiestellingen. Het gaat daarbij om het voortzetten van zorg na afloop van een forensische (strafrechtelijke) titel.

Voor een adequate afstemming over de continuïteit zal het programma werken aan inzicht op de aard en de omvang (in-, door- en uitstroom) van de doelgroep, zo mogelijk ook per regionaal gebied. Het gaat hier ook over cliëntenstromen tussen de forensische zorg, de reguliere GGZ en verstandelijk gehandicaptenzorg (Zvw en WLZ) en de zorg in het kader van de Wmo (beschermd wonen en begeleiding).

Omgeving
Het programma continuïteit van zorg heeft raakvlakken met het aanjaagteam verwarde personen. De doelgroepen van beide programma’s vertonen enige overlap, waarbij het programma continuïteit van zorg verdieping brengt in twee van de door het aanjaagteam gedefinieerde groepen. Beide programma’s werken aan het vormen van een sluitende keten op persoonsniveau (casus) en op beleidsniveau. Beide trajecten worden daarom in onderlinge afstemming uitgevoerd.

In het programma continuïteit van zorg zal tevens het gebruik van de NZa-beleidsregel die het mogelijk maakt om met budgetten tussen forensische en reguliere zorg te schuiven onderzocht worden, alsmede de vraag of er sprake is van verdringing van de reguliere zorg door de forensische zorg. De minister van VWS heeft dit in het algemeen overleg GGZ van 21 mei 2015 aan de Tweede Kamer toegezegd. Er is nauwe afstemming met het programma met de gelijknamige titel continuïteit van zorg bij de NZa.
Tevens zal er op korte termijn gesproken worden met het onderzoek zware patiënten in de ggz, dat vanuit het ministerie van VWS.

Deelprojecten
Ook in dit programma in het programma een onderzoek worden uitgezet voor de vraag hoe de mogelijkheden van de reguliere ggz om ook de zwaarste categorieën patiënten adequaat te behandelen verder kunnen worden verbeterd. Onder de patiënten die uit de forensische zorg doorstromen naar de reguliere ggz bevinden zich relatief veel patiënten die veel van de behandelaren en de instelling vragen, zowel voor wat betreft de benodigde zorgintensiteit als het benodigde beveiligingsniveau. Ook wordt anders omgesprongen met het gevaarscriterium in de verschillende stelsels.
De harmonisatie en/of overname van indicatie in de verschillende zorgstelsels krijgt ook een plaats binnen het programma. De spotlightregio's zullen gaan oefenen met de harmonisatie van de indicatiestelling.

Tot slot
Ketenbreed verwachten we dat er met dit programma forse verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd in de continuïteit van zorg na afloop van een strafrechtelijke titel. Er is sprake van een breed draagvlak voor de oplossingen die worden geadviseerd. Ook wordt gelet op de toepasbaarheid, daar blijkt dat geen enkele regio op dezelfde wijze georganiseerd is.

In het geval u meer informatie wenst, kunt u terecht bij het programmateam: Marloes van Es (mves@ggznederland.nl) en Tessa Koster(t.koster@minvenj.nl)
 

Bekijk onze begrippenlijst

 • Kwaliteitsverbetering

  Kwaliteitsverbetering

  Namens Zorgverzekeraars Nederland nemen wij vanuit CZ en VGZ deel aan het Programma Continuïteit van Zorg voor onze verzekerden die ...

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief

  Het programmateam van continuïteit van zorg gaat jullie voortaan ook op de hoogte houden over de voortgang en ontwikkelingen in het ...

  Lees meer
Archief