Informatie

Start
In het najaar 2018 zijn 4 regio's gestart met (de voorbereidingen voor-) de implementatie van de ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie. In de ketenveldnorm, die in september 2018 aan de Tweede Kamer is gestuurd, staat beschreven hoe de stelseloverstijgende zorgketen in een regio vorm gegeven moet worden voor deze doelgroep. De ketenveldnorm kwam voort uit het programma continuïteit van zorg dat liep van januari 2016 tot  juni 2017. Eén van de onderdelen van dat programma was een onderzoek naar de beletselen om passende zorg te bieden aan mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. Uit dit onderzoek bleek dat de zorg in een beveiligde setting voor psychiatrische patiënten met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende voorhanden is na afloop van de strafrechtelijke titel. Om die reden is besloten een ketenveldnorm te ontwikkelen, die zorgverzekeraars en zorgaanbieders in staat stelt de capaciteit en financiering van reguliere beveiligde zorg (o.a. na afloop van een strafrechtelijke titel) beter te realiseren. Daarnaast wordt in de ketenveldnorm de levensloopfunctie uitgewerkt. De levensloopfunctie maakt het mogelijk dat professionals zo lang als nodig betrokken kunnen blijven bij de patiënt. Zo kunnen zij een mogelijke terugval tijdig signaleren en de zorg en begeleiding naar een hoger niveau opschalen.

Hoewel de te leveren begeleiding en zorg binnen de huidige stelsels valt en geen nieuwe elementen bevat, zal de wijze waarop dit zorgaanbod tot stand moet komen veel inzet van partijen vragen. De implementatie van deze veldnorm vraagt partijen samen te werken in alle domeinen van de zorg en op het sociale terrein. Er is gestart in vier regio’s met een pilot die voor de overige regio’s als voorbeeld kan dienen en een jaar zullen lopen. Een evaluatie-onderzoek levert input voor de implementatie van de veldnorm in de overige regio’s. 

 

Doelgroep

Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.

  1. Er is sprake van een aantoonbaar (hoog) risico op gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving.

  2. Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek, die onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.

  3. Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant.

  4. Er is of was sprake van een zorgmachtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.

  5. Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.

 

Bekijk onze begrippenlijst