Informatie

Start
In het najaar 2018 zijn 4 regio's gestart met (de voorbereidingen voor-) de implementatie van de ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie. De Ketenveldnorm is in september 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd. De Ketenveldnorm (verder genoemd 'de Veldnorm') beschrijft hoe de domeinoverstijgende zorg, begeleiding en ondersteuning in een regio voor deze doelgroep vorm kan krijgen. De Veldnorm kwam voort uit het programma 'Continuïteit van zorg' dat liep van januari 2016 tot juni 2017. Eén van de onderdelen van dat programma was een onderzoek naar de beletselen om passende zorg te bieden aan mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. Uit dit onderzoek bleek dat de zorg, begeleiding en ondersteuning voor psychiatrische patiënten met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende voorhanden is na afloop van de strafrechtelijke titel. Om die reden is besloten een Veldnorm te ontwikkelen, waarmee zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en medewerkers van veiligheidshuizen samen in staat zijn de capaciteit en financiering van reguliere beveiligde zorg, begeleiding en ondersteuning (o.a. na afloop van een strafrechtelijke titel) beter te realiseren. In de Veldnorm is het begrip 'levensloopfunctie' uitgewerkt. De levensloopfunctie maakt het mogelijk dat professionals vanuit de verschillende domeinen (zorg, sociaal domein en het veiligheidsdomein) zo lang als nodig betrokken blijven bij de persoon in kwestie. Zo kunnen zij een mogelijke terugval tijdig signaleren en de zorg, begeleiding en ondersteuning naar een hoger niveau opschalen.

Hoewel de te leveren ondersteuning, begeleiding en zorg binnen de huidige stelsels valt en geen nieuwe elementen bevat, vraagt de manier waarop dit aanbod tot stand moet komen veel afstemming en gezamenlijke inzet van partijen. De implementatie van deze Veldnorm vraagt partijen samen te werken in alle domeinen van de zorg, ondersteuning, hulp en begeleiding. Vier regio’s zijn eind 2018 gestart met een proefperiode om de Veldnorm in de praktijk te gaan brengen. De andere regio's zijn inmiddels ook van start gegaan. 

 

Doelgroep

Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.

  1. Er is sprake van een aantoonbaar (hoog) risico op gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving.

  2. Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek, die onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.

  3. Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant.

  4. Er is of was sprake van een zorgmachtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.

  5. Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.

 

Bekijk onze begrippenlijst